സൗന്ദര്യസംരക്ഷണം

ഒരു സംരക്ഷിത വനമേഖലയിലെ വൃക്ഷ സമൃദ്ധി പോലെയായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ മുടി… തല നിറഞ്ഞുള്ള മുടി. അതൊരു വന്യമൃഗ സങ്കേതവും കൂടിയായിരുന്നു അന്ന്!! നാനാ ജാതി മൃഗ വൈവിധ്യം എന്നൊന്നും പറയാൻ…

Read More

ശീതകാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി വേനൽക്കാലമാണ് വരുന്നത്! സ്വെറ്ററുകൾക്കും മൂടിപ്പൊതിഞ്ഞുള്ള വസ്ത്രധാരണത്തിനും വിടപറയാൻ സമയമായി.…

Quick access

© 2024 koottaksharangal.com | Powered By arbaneo
A project by Jaythra Creative LLP